Publicerade rapporter inom myndighetssamverkan

Som en del av resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet inom SESAM och regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment (RUFS) har ett antal rapporter tagits fram. Nedan listas de rapporter som har publicerats och som bidragit till resultatet av det gemensamma arbetet. Ytterligare rapporter kommer att läggas till allteftersom de färdigställs. Rapportering av […]

Expertstödsfunktion

Skärmdump Webbsida på SGI om expertstöd förorenade sediment

Syfte Syftet med delprojektet har varit att Ge tillsynsmyndigheter möjlighet att få expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment Resultat Resultatet av delprojektet är ett expertstöd som administreras av Statens Geotekniska Institut (SGI), men som ges i samarbete med övriga samverkansmyndigheter när så behövs. Länsstyrelser och kommuner kan genom expertstödet få […]

Branschforum

Bild över branschsforumets två delar

Syfte  Syftet med delprojektet har varit att Bidra till en samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla området, skapa en plattform för kunskapsutbyte och att vara en kontaktpunkt till myndighetsnätverket.   Resultat Resultatet av delprojektet är ett branschforum som drivs av samverkansmyndigheterna. Branschforumet består dels av ett bredare nätverk, dels av användarråd. Medlemmar i […]

Gemensam ”Nod” – Webbplats

Bild på förstasidan www.renasediment.se

Syfte  Syftet med delprojektet har varit att Göra det enkelt för de aktörer som behöver vägledning och guidning i arbete med förorenade sediment att hitta detta – oavsett vilken myndighet eller organisation som ansvarar för ett material eller en frågeställning. Tillgängliggöra en samlad information om, eller överblick över, myndigheternas ansvarsområden och roller avseende förorenade sediment. […]

Samverkansplattform Förorenade Sediment

Myndighetsloggor i ett spindelnät

Tillsammans – För en bättre vattenmiljö Syfte Syftet med delprojektet har varit att skapa en gemensam bild av vad den myndighetsgemensamma kunskapsplattformen/myndighetssamverkan består av, vad den ska bidra till och hur den långsiktigt ska drivas och utvecklas för att vi gemensamt ska bidra till en förbättrad vattenmiljö.  Resultat Basen i kunskapsplattformen är vår myndighetssamverkan och […]

2a Prioritering och inventering av förorenade sediment

Utsikt över Mälaren, Stockholm

Kunskapsläget avseende var förorenade sediment är lokaliserade samt hur de ska prioriteras är bristfällig. Målsättningen med delprojekt 2a är att ta fram metoder för identifiering, inventering och prioritering av förorenade sedimentområden, vilka parametrar som behövs vid en klassning av ett sedimentområde och vilka verksamheter/förorenade områden som bör prioriteras för undersökning i bidrags- och tillsynsarbetet. Syfte […]

4b Pilotprojekt

Att åtgärda förorenade sediment är komplext och det handlar ofta om mycket stora mängder som kan behöva tas omhand. Att deponera på land kan vara en av lösningarna, men för att långsiktigt och hållbart kunna åtgärda sedimenten krävs en palett av metoder. Nya metoder behöver utvecklas och testas och vi behöver också kunskap om och […]

1 Data och databaser

Syfte Syftet med delprojektet har varit att: Ge en god överblick i vilka informationskällor (tex nationella databaser) information om förorenade sediment finns Ta fram en sammanställning av var och hur information kopplat till förorenade sediment för hav, sjöar och vattendrag finns, med länkar och beskrivning av befintliga data Ge en beskrivning av brister i dessa […]

4a Erfarenhetsåterföring

Saneringsarbete i Oskarshamns hamn

Arbetet med att utreda och åtgärda förorenade sedimentområden kommer att pågå under lång tid, och många aktörer kommer vara inblandade. Kan vi dra lärdom av de erfarenheter görs så kan det bidra till ett effektivare arbete och allt bättre och långsiktig hållbara åtgärder.   Syfte Syftet med delprojekt 4a har varit att sammanställa erfarenheter från sedimentsaneringsprojekt […]

3b Vägledning vid åtgärder av förorenade sedimentområden

Fot på havsbotten, undervattensfoto

Syfte Tillsynsvägledning ska underlätta hanteringen av ärenden som avser förorenade sedimentområden och utgöra ett stöd i arbetet med att hantera ansökningar om statlig finansiering i samband med avhjälpandeåtgärder i förorenade sedimentområden. Vägledningen ska även ge stöd till verksamhetsutövare och huvudmän som planerar och utför arbeten i förorenade sedimentområden. Ur ett vattenmiljöperspektiv bör tillsynsmyndigheten ställa likartade […]