Expertstödsfunktion

Skärmdump Webbsida på SGI om expertstöd förorenade sediment

Syftet med delprojektet har varit att Ge tillsynsmyndigheter möjlighet att få expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment Resultatet av delprojektet är ett expertstöd som administreras av Statens Geotekniska Institut (SGI), men som ges i samarbete med övriga samverkansmyndigheter när så behövs. Länsstyrelser och kommuner kan genom expertstödet få kostnadsfris rådgivning […]

Branschforum

Bild över branschsforumets två delar

Syftet med delprojektet har varit att Bidra till en samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla området, skapa en plattform för kunskapsutbyte och att vara en kontaktpunkt till myndighetsnätverket. Resultatet av delprojektet är ett branschforum som drivs av samverkansmyndigheterna. Branschforumet består dels av ett bredare nätverk, dels av användarråd. Medlemmar i det bredare nätverket […]

Gemensam “Nod” – Webbplats

Bild på förstasidan www.renasediment.se

Syftet med delprojektet har varit att Göra det enkelt för de aktörer som behöver vägledning och guidning i arbete med förorenade sediment att hitta detta – oavsett vilken myndighet eller organisation som ansvarar för ett material eller en frågeställning. Tillgängliggöra en samlad information om, eller överblick över, myndigheternas ansvarsområden och roller avseende förorenade sediment. Men […]

Samverkansplattform Förorenade Sediment

Myndighetsloggor i ett spindelnät

Syftet med delprojektet har varit att skapa en gemensam bild av vad den myndighetsgemensamma kunskapsplattformen/myndighetssamverkan består av, vad den ska bidra till och hur den långsiktigt ska drivas och utvecklas för att vi gemensamt ska bidra till en förbättrad vattenmiljö.  Samverkan vilar på gemensamma visioner, mål och färdplaner för arbetet med förorenade sediment som vi […]

2a Prioritering och inventering av förorenade sediment

Målsättningen med delprojekt 2a om prioriteringsmetodik är att ta fram metoder för identifiering och dokumentering av förorenade sedimentområden, vilka parametrar som behövs vid en klassning av ett sedimentområde och vilka verksamheter/förorenade områden som bör prioriteras för undersökning i bidrags- och tillsynsarbetet. Flera delpaket tas fram inom projektet Metod för inventering av förorenade sedimentområden (motsvarande MIFO […]

4b Pilotprojekt

Inom delprojektet genomförs fyra pilotförsök med syfte att höja den generella kunskapsnivån inom branschen avseende åtgärdsmetoder och behandlingsmetoder av förorenade sediment och muddermassor.   Under våren 2020 skickades en inbjudan om att inkomma med förslag på pilotförsök ut till samtliga universitet, högskolor och länsstyrelser. Totalt inkom 13 förslag. I juni 2020 genomfördes en utvärdering av inkomna […]

1 Data och databaser

I arbetet med att åtgärda förorenade sediment finns ett stort behov av data. Dessa data är ofta spridd och kan vara svår att hitta. Delprojekt 1 om datasammanställning ska ge en bild av befintliga informationskällor avseende data kopplade till förorenade sediment och vad som kan göras för att skapa bättre förutsättningar för framtida dataförsörjning och […]

4a Erfarenhetsåterföring

Målsättningen med delprojekt 4a är att sammanställa erfarenheter från sedimentsaneringsprojekt med särskilt fokus på åtgärdsmetoder, genomförande, uppföljning, samt förslag på framtida behov med avseende på arbete med förorenade sedimentområden. Underlaget ska kunna användas i planeringen av framtida sedimentsaneringsprojekt. Genomfört arbete Arbetet i delprojektet är en fortsättning av det arbete som redovisas i rapporten ”Varför riskerar […]

3b Vägledning vid åtgärder av förorenade sedimentområden

Syftet med delprojektet är att ta fram vägledning för att underlätta och förbättra hanteringen av ärenden som avser förorenade sedimentområden hos tillsyns- och prövningsmyndigheter och de myndigheter som skriver och granskar ansökningar om statligt bidrag för att sanera förorenade sedimentområden. En målsättning är att detta i sin tur även leder till att fler förorenade områden […]

2b Undersökningsplaner och fältundersökningar

Delprojektets syfte är att genom skrivbordsinventering samt undersökningar i fält bidra till en förbättrad ”nationell överblick” över förekomsten av förorenade sedimentområden, samt till utveckling av inventeringsmetodik. Skrivbordsinventering En nationell sammanställning av vattenförekomster med misstänkt eller konstaterat förorenade sediment togs fram under år 2020 utifrån de riskbedömningar och påverkansanalyser som redovisas i VISS (Vatteninformation Sverige). Med utgångspunkt i påverkansbild och behov […]