Pilotprojekt inom RUFS

Ett av delprojekten inom regeringsuppdraget om förorenade sediment (RUFS) var att genomföra ett antal pilotprojekt med syfte att tillföra ny kunskap till branschen avseende åtgärder och  omhändertagandemetoder av förorenade sediment. Drivansvarig myndighet för delprojektet var SGU och i projektgruppen ingick representanter från Naturvårdsverket, SGI, HaV samt Länsstyrelsen.  

Under våren 2020 gick en inbjudan ut till universitet, högskolor och länsstyrelser att lämna in förslag på pilotförsök. Utvärderingar och urval av inkomna förslag utfördes under sommaren 2020 och resulterade i fyra utvalda pilotprojekt för genomförande.

Överenskommelser tecknades därefter med tre universitet (LTU, CTH, MiU) och ett avtal tecknades med en kommun (Luleå). Samtliga pilotprojekt har slutredovisats.

Mer information avseende de fyra pilotprojekten nås via nedanstående länkar:

Biokol-baserad reaktiv barriär för täckning av förorenade sediment

Termokemisk sanering och produktion av kommersialiserbara produkter av fiberbanksmaterial (TERMOSAN)

Utveckling av en ny metod för behandling av förorenade sediment med fotoelektrokatalytisk nedbrytning

Pilotförsök med frystorkning av fibersediment

Laboratorieförsök, utvärdering av olika utformning av tunn täckning i kolonner
Laboratorieförsök, utvärdering av olika utformning av tunn täckning i kolonner. Foto: Nathalie Pantzare