Några pågående projekt inom SESAM

Samarbete med SGF kring erfarenhetsåterföring

SESAM samverkar med SGF och Åtgärdsportalen kring att bygga en portfölj av exempel på genomförda åtgärdsprojekt. Varje projekt beskrivs kortfattat med avseende på till exempel föroreningar, vilka åtgärdsmetoder som använts, kostnader och andra erfarenheter. Det blir också möjligt att söka på olik åtgärdsmetoder för att hitta projekt som tillämpat dem. Projektrapporter kommer också att samlas på portalen.

Fallstudie - test av inventerings- och undersökningsmetodik

I samband med att verifierande fältundersökningar genomförs av länen gör också SESAM en fallstudie där två förorenade sedimentområden med olika komplexitet och föreningssituation undersöks. Avsikten är att utveckla metodiken som håller på att tas fram för verifierande undersökningar och därmed kunna stötta länen i att genomföra undersökningarna på ett effektivt och enhetligt sätt. Drivansvarig myndighet för fallstudien är SGU och studien genomförs under 2024.

Vägledning om riskbedömning av förorenade sediment

Arbete med vägledningen, som kommer att bestå av 6 underlagsrapporteer och en webb-vägledning, pågår. Inom kort publiceras den första rapporten som handlar om bakgrundshalter.

Faktablad om olika ämnen och ämnesgrupper tas också fram och är tänkta att publiceras efterhand som de blir färdiga.

Provtagningar i Vättern

Provtagningar av sediment i Vättern har uförts av SGU och rapporten  planeras att publiceras under 2024.