Gemensam ”Nod” – Webbplats

Syfte 

Syftet med delprojektet har varit att

  • Göra det enkelt för de aktörer som behöver vägledning och guidning i arbete med förorenade sediment att hitta detta – oavsett vilken myndighet eller organisation som ansvarar för ett material eller en frågeställning.
  • Tillgängliggöra en samlad information om, eller överblick över, myndigheternas ansvarsområden och roller avseende förorenade sediment. Men också över vilka andra aktörer som finns och vilket ansvar dessa har.
  • Göra det möjligt för samtliga intressenter att få ta del av en överblick över problemet med förorenade sediment i Sverige – oavsett om du är lekman eller expert.
  • Skapa förutsättningar för att myndigheterna fortsättningsvis samlat kan tillgängliggöra ny information och kunskap allteftersom den utvecklas. 

 

Resultat

Resultatet av delprojektet är den gemensamma webbplatsen www.renasediment.se. Vår förhoppning är att webbsidorna i sig är ett svar på ett antal behov som aktörerna inom sedimentområdet pekat ut avseende svårigheter att hitta information och vägledning i arbetet med förorenade sediment.