Forskningsfinansiering

Forskningsmedel för sedimentforskning inom flera olika satsningar på förbättrad vattenmiljö och giftfri miljö

Det finns ingen finansiär som kontinuerligt och specifikt riktar utlysningar mot frågeställningar kring förorenade sediment, men ett flertal som genomför utlysningar där vattenmiljön och föroreningsproblematik berörs och kan innefattas, såväl nationellt som inom EU:s olika program.  

Årtiondet 2020-2030 är FN:s årtionde för havsforskning, och där har Formas ett regeringsuppdrag att inrätta och vara värd för en nationell kommitté. Formas har också inrättat ett nytt forskningsprogram för Hav och Vatten. Även MISTRA uppmärksammar årtiondet för havsforskning och planerar en utlysning om ett nytt forskningsprogram hösten 2021, med inriktningen ”Öppet hav”.

Särskilt riktat mot förorenade områden, inklusive förorenade sediment, finns Statens Geotekniska Instituts program Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden).

Det finns stora satsningar inom EU där sedimentforskning kan inrymmas. En bra guide finns till exempel på www.eufonder.se. Horisont Europa är EU:s största program där forsknings inryms. Läs mer om Formas, Tuffo, Horisont Europa och andra finansiärers program och utlysningar nedan. 

Nationella finansiärer och program

Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.

De beviljade Tuffo-medlen får  utgöra maximalt 50 procent av projektens totala budget, resterande del kräver medfinansiering.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation inom bland annat miljö och samhällsbyggande.

Formas ansvarar för nationellt program om hav och vatten

Formas ansvarar för tre av sju nationella forskningsprogram – klimat, hållbart samhällsbyggande samt livsmedel. I den senaste forsknings och innovationspropositionen Forskning, frihet framtid – kunskap och innovation för Sverige ger regeringen Formas i uppdrag att driva ytterligare ett program om hav och vatten.

Programmen är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Formas har samlande nationell roll i FN:s årtionde för havsforskning

Formas fick 11 februari 2021 i uppdrag av regeringen att inrätta och vara värd för en nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning.  Uppdraget gäller till och med den 31 december 2030. De fyra prioriterade områdena för Sverige under årtiondet är;

  • ekosystembaserad förvaltning
  • innovation och digitalisering
  • data och modellering
  • havsmedvetenhet

 

2020 genomförde Formas ett regeringsuppdrag där en plan togs fram för det svenska bidraget under årtiondet. Planen togs fram av Formas, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI och redovisas i rapporten ”Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030, Slutrapport för ett regeringsuppdrag”.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. 

Vinnova är också en bra ingång till Horisont Europa. Vinnova har sammanställt information om olika utlysningar och ger också stöd till dem som vill söka finansiering från Horisont Europa.

Mistra finansierar stora forskningssatsningar av strategisk betydelse för miljö och hållbar utveckling. Medel ges för program om 4 år, med möjlighet till förlängning en andra period så att flesta Mistra-satsningar har åtta år på sig att nå resultat.

På Mistras sida över forskningsprogram visas tidigare och pågående program. Det finns även en sida med information om utlysningar.

Europeiska finansiärer och program

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Horisont Europa ersätter Horisont 2020.

Horisont Europa är Europeiska unionens nya ramprogram för forskning och innovation (FoI) för perioden 2021–2027. Horisont Europa är fortsättningen på EU:s program Horisont 2020.

Syftet med programmet är att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, bland annat genom att utveckla lösningar för att ta itu med politiska prioriteringar såsom den gröna och digitala omställningen. Programmet bidrar också till att uppnå målen för hållbar utveckling och främjar konkurrenskraft och tillväxt. Det är EU:s främsta initiativ för att stödja forskning och innovation från idé till marknadsintroduktion.

Med en budget på 95,5 miljarder euro, inklusive 5,4 miljarder euro från Next Generation EU, kompletterar programmet nationell och regional finansiering (källa Europeiska rådet

Pelare, kluster och Uppdrag

Horisont Europa har tre huvudinriktningar, pelare, inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa.

Under Pillar 2 finns 6 så kallade kluster, inom vilka forskningsutlysningar sker. Klustrena är:

  1. Health
  2. Culture, Creativity and Inclusive society
  3. Civil Security for Society
  4. Digital, Industry and Space
  5. Climate, Energy and Mobility
  6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment


Till kluster 6 är bland andra Mission, eller ”Uppdrag”,  Healthy oceans, seas and inland waters kopplat. Förorenade sediment berörs genom att det ingår mål om att till år 2030 rena havs- och sötvatten, återställa försämrade ekosystem och livsmiljöer och fasa ut fossila bränslen i den blå ekonomin. Detta för att ett hållbart sätt utnyttja de väsentliga varor och tjänster som de tillhandahåller. 

För att möjliggöra genomförandet av dessa mål omfattar uppdraget även en förbättrad strategi för kommunikation, spridning och utåtriktad verksamhet som säkerställer ett brett deltagande av offentliga organ, forskarsamhället, företag och andra intressenter och medborgare. 

Hitta utlysningar och få stöd att söka medel

Aktuella utlysningar återfinns på EUs utlysningsportal

I Sverige finns bra information och stöd kring ansökningar till Horisont Europa på Vinnovas webbsidor.

Det gemensamma programplaneringsinitiativet Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) inrättades 2011 som en mellanstatlig plattform som är öppen för alla EU:s medlemsstater och associerade länder som investerar i havs- och havsforsk-ning. Genom att gå samman fokuserar JPI Oceans på långsiktigt samarbete mellan EU:s medlemsstater, associerade länder och internationella partner.