Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. 

Inom myndighetssamverkan om förorenade sediment har två så kallade Miljömålsrådsåtgärder har utförts (MMRÅ1 och 2 ). Vissa av de behov som lyfts fram inom MMRÅ 1 togs även upp av den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 (FU19), vilket sedan blev underlag till regeringsuppdraget RUFS. 

MMRÅ 1

Förorenade sediment - samverkan för kunskap och prioritering av åtgärder

Åtgärden genomfördes under 2017–2018 av representanter från Sveriges geologiska undersökning (drivansvarig myndighet), Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna samt Statens geotekniska institut. Det övergripande syftet med arbetet var att ta fram en gemensam kunskapsbild över dagens situation samt identifiera samhällets behov kring hur föroreningar på havs- och sjöbottnar i Sverige idag bör hanteras.

MMRÅ 1 redovisades år 2018.

Målbilder togs fram för olika områden och låg till grund för färdplanen för det fortsatta arbetet

Samverkan

Den effektiva samverkan inom och mellan berörda myndigheter och med andra aktörer, nationellt och internationellt, ger synergieffekter i arbetet och bidrar till en gemensam bild över problematiken och en gemensam plan för hur den bör hanteras. Genom samverkan hanterar vi målkonflikter, undviker dubbelarbete och ger tydliga riktlinjer och vägledningar. Vår samverkan bidrar till att vi snabbare och effektivare når miljömålen.

Forskning och utveckling

Den nationella forskningen inom förorenade sediment är omfattande, behovsgrundad och tillämpbar. Forskningen fyller successivt i de kunskapsluckor som identifieras, resultaten sprids och implementeras kontinuerligt i vägledningar och vid genomförande av utredningar och åtgärder. Att nya tekniker och arbetssätt utvecklas, prövas och utvärderas löpande bidrar till ändamålsenliga utredningar och resurseffektiva åtgärder av förorenade sedimentområden.

Policy, vägledning och stöd

Ansvariga myndigheter tar fram enhetliga vägledningar och policyer utifrån rådande kunskapsläge inom området. Vägledning, stöd och information är lättillgänglig för intressenterna. Handläggare och sakägare får därmed ett fullgott stöd i arbetet med utredningar och åtgärder utifrån respektive regelverk och ansvarsområde.

Nationell överblick

Vår goda överblick över och kunskap om förorenade sedimentområdens utbredning och allvarlighet möjliggör att effektiva åtgärder kan vidtas. 

Utredning och åtgärder

De genomförda utredningarna och åtgärderna av förorenade sedimentområden har bidragit till förbättrad vattenmiljö. Dessutom har det lett till ett effektivare utredningsarbete och ett ökat antal åtgärdade sedimentområden samt även höjt kunskapsnivån. 

MMRÅ 2

Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment

Inom ramen för MMRÅ 2 fick myndighetsnätverket i uppdrag att arbeta vidare med att förverkliga den färdplan som utarbetats inom MMRÅ 1. 

Målet med åtgärden var att öka kunskapen om förorenade sediment samt fungera som en injektion för att snabba på samt underlätta arbetet med förorenade sediment. 

Parallellt med MMRÅ 2 fick myndighetsnätverket också regeringsuppdraget RUFS som täckte delar av färdplanen och som utförts parallellt.

MMRÅ 2 redovisades i januari 2023. 

Visar rapportens framsida
Slutrapport för Miljömålsrådsåtgärd 1 - Klicka på bilden för att öppna rapporten
Slutrapport för Miljömålrådsåtgärd 2. Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.
Slutrapport för Miljömålsrådsåtgärd 2 - Klicka på bilden för att öppna rapporten