4a Erfarenhetsåterföring

Arbetet med att utreda och åtgärda förorenade sedimentområden kommer att pågå under lång tid, och många aktörer kommer vara inblandade. Kan vi dra lärdom av de erfarenheter görs så kan det bidra till ett effektivare arbete och allt bättre och långsiktig hållbara åtgärder.  

Syfte

Syftet med delprojekt 4a har varit att sammanställa erfarenheter från sedimentsaneringsprojekt med särskilt fokus på åtgärdsmetoder, genomförande, uppföljning, samt att ge förslag på framtida behov med avseende på arbete med förorenade sedimentområden. Underlaget är tänkt att kunna användas i planeringen av framtida sedimentsaneringsprojekt.

Det här har vi gjort

Arbetet i delprojektet har tagit avstamp i det arbete som redovisas i rapporten ”Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av?” (Jansson m.fl. 2021) och som bestod i en sammanställning av sedimentprojekt i Sverige och intervjuer med handläggare vid länsstyrelser som arbetar med förorenade sediment. Projektgruppen har identifierat lämpliga projekt i Sverige och Norge som studeras i detalj och har även intervjuat deltagare för att återföra erfarenheter från projekten. Sweco fick i uppdrag av SGU att genomföra genomgången av svenska projekt och resultatet finns sammanställt i en SGU-rapport tillsammans med en genomgång av ett urval av projekt från Norge.  
Projektgruppen har sedan analyserat materialet och lyft fram viktiga aspekter för att projekt och åtgärder ska bli effektiva och hålla kvalitet. 

Resultat

Den erfarenhets- och kunskapsinhämtning som genomförts visar på ett behov av att utveckla arbetet med förorenade sediment inom: samverkan och kompetensförsörjning, vägledningar, åtgärdsutredning inklusive pilotförsök, resurser och kompetens under genomförandet och tillgängliga data samt uppföljning av projekt.

Rapporter

Varför riskerar sedimentprojekt att stanna av? SGU-rapport 2021:24.

Erfarenhetsåterföring från projekt med förorenade sediment. Konsultrapport 02, SGU, 2022.

Åtgärder av förorenade sediment – erfarenheter från genomförda projekt. SGU-rapport 2022:18.

Fortsatta behov

Genom att studera resultaten från sammanställningarna av projekt och intervjuerna samt erfarenheter från andra länder har områden identifierats som bedöms ha behov av utveckling och ökat fokus. Det som främst behöver fokuseras på och utvecklas är bl.a. att

  • Stärka metodutvecklingen vid sedimentåtgärdsprojekt genom att genomföra flera pilot- och fullskaleprojekt med andra metoder än muddring och dumpning
  • Stärka arbetet med datainsamling och uppföljning av genomförda projekt och kontrollprogram efter avslutad sedimentåtgärd
  • Stärka kopplingen mellan åtgärder av förorenade sediment och åtgärder för att uppnå god ekologisk och kemisk status i vattenförekomster
  • Utveckla arbetssätt i projekten för att hantera klimat- och hållbarhetsaspekter samt för att stärka den biologiska mångfalden
  • Öka samverkan mellan myndigheter, konsulter och entreprenörer