Expertstödsfunktion

Syfte

Syftet med delprojektet har varit att

  • Ge tillsynsmyndigheter möjlighet att få expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment

Resultat

Resultatet av delprojektet är ett expertstöd som administreras av Statens Geotekniska Institut (SGI), men som ges i samarbete med övriga samverkansmyndigheter när så behövs. Länsstyrelser och kommuner kan genom expertstödet få kostnadsfris rådgivning i frågor om förorenade sediment.

Redan under tiden för regeringsuppdraget RUFS har vi sett en ökad efterfrågan på stödet. Allteftersom fler utredningar genomförs och åtgärder planeras ser vi ytterligare behov. Under åren 2020–2022 har totalt 21 frågor inkommit till expertstödet varav 15 st som skriftliga och 6 st som muntliga. De muntliga frågorna har besvarats direkt i telefonsamtalet har rört mestadels undersökning och provtagning. 

Läs mer SGIs webbsidor om expertstödet.

Skärmdump Webbsida på SGI om expertstöd förorenade sediment
SGIs sidor om experstöd som de såg ut i januari 2022