SESAM – Sedimentsamverkan mellan myndigheter

För en renare vattenmiljö genom samverkan, ökad kunskap och effektiva åtgärder av förorenade sedimentområden

Vattenmiljön bryr sig inte om vem som ansvarar för vad inom olika myndigheter. Det viktiga är vad som faktiskt görs för en bättre vattenmiljö – och tillsammans kan vi göra mer och vi kan göra det bättre. Vårt fokus inom myndighetssamverkan om förorenade sediment – SESAM – är därför att med samlade resurser och ansträngningar förbättra förutsättningarna för att nå en miljö med friska sediment.

Myndighetssamverkan om förorenade sediment startade 2013. Myndigheter som deltar eller har deltagit är Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och Havs-och vattenmyndigheten. Utgångspunkten för arbetet är gemensamt framtagna visioner, mål och färdplaner för arbetet med förorenade sediment. Samverkansarbetet pågår kontinuerligt, och med hjälp av två så kallade Miljmålsrådsåtgärder (MMRÅ1 och 2) och ett regeringsuppdrag (RUFS) har samverkansarbetet intensifierats. Från 2023 går vår myndighetssamverkan under namnet SESAM.

Tillsammans är vårt ledord!

Tillsammans inkluderar fler än de myndigheter som ingår i SESAM. Målsättningen är att skapa bra förutsättningar att utreda och åtgärda förorenade sediment. Många individer och aktörer även utanför SESAM är viktiga i detta arbete. 

För att vidga samverkan driver SESAM ett branschforum om sediment.  Du som vill ha information, bidra med synpunkter eller delta i användarråd anmäler dig till branschforumet härPå samma sida publiceras också våra informationsutskick.

 

Gemensamma målbilder

I gemensamma färdplaner för våra fem arbetsområden kommer vi vi överens om viktiga aktiviteter för att ta oss mot uppsatta mål.  

Här kan du läsa mer om våra målbilder och om några av de aktiviteter som utförs inom SESAM och i samverkan med andra:

Målbilder för SESAM

Pågående aktiviteter