Samverkansplattform Förorenade Sediment

Tillsammans - För en bättre vattenmiljö

Syfte

Syftet med delprojektet har varit att skapa en gemensam bild av vad den myndighetsgemensamma kunskapsplattformen/myndighetssamverkan består av, vad den ska bidra till och hur den långsiktigt ska drivas och utvecklas för att vi gemensamt ska bidra till en förbättrad vattenmiljö. 

Resultat

Basen i kunskapsplattformen är vår myndighetssamverkan och toppen på pyramiden illustrerar att vi tillsammans tar fram visioner och mål för vårt gemensamma arbete mot en renare vattenmiljö. Som verktyg för att nå målen har vi färdplaner för fem utvalda områden, med delmål och aktiviteter för varje år. 

De fem samverkansmyndigheterna ansvarar för att driva kunskapsplattformen genom kunskapsuppbyggande aktiviteter och genom kommunikation och samverkan med intressenter. 

Avsikten är att även fortsättningsvis fokusera på vad som behöver åstadkommas och hitta lösningar för det, snarare än att fokusera på vems ansvar en frågeställning ligger hos. Vår erfarenhet är att vi löser de allra flesta frågorna bäst tillsammans. Viktiga komponenter för en fortsatt effektiv samverkan är: 

  •  ”Injektioner” i arbetet i form av specifika uppdrag (t.ex. RUFS, vägledningsuppdrag, teknikutvecklingsuppdrag etc) där steg framåt tas i viktiga frågor.
  • En styrgrupp eller beställare för vår myndighetssamverkan. 
  • Gemensamma aktiviteter. Att arbeta med gemensamma uppgifter gör att vi kan nyttja samtliga myndigheters kompetenser och resurser effektivt. 
  • Effektiv interaktion med branschen. Informationsbrev, workshops och möjligheter till påverkan genom deltagande i användarråd skapar engagemang och delaktighet i viktiga frågor.