Forskning & Utveckling

Bättre förutsättningar för forskning om förorenade sediment 

Forskning och utveckling är en viktig komponent för att förstå vilken påverkan föroreningarna har som hur de kan spridas och inte minst hur vi kan förbättra miljön och åtgärda uppkomna föroreningsskador. 

Forskningen om förorenade sediment och hur man bäst åtgärdar dem har i Sverige länge varit alltför liten i förhållande till problemets omfattning.  I takt med att hoten mot våra sjöar och hav och vikten av friska vattenmiljöer har uppmärksammats alltmer, börjar det dock se ljusare ut för forskningen.

Nationellt har Naturvårdsverket genomfört en riktad utlysning mot förorenade sediment, och Formas har inrättat ett nytt forskningsprogram om hav och vatten. Samtidigt har FN utnämnt årtiondet 2020-2030 som FN:s årtionde för havsforskning. Detta ger också förutsättningar för fler doktorander och en långsiktig kunskapsuppbyggnad. Olika forskningskompetenser behövs när vi ska ta oss an den centrala frågan om hur vi kan eliminera eller minska riskerna från föroreningarna långsiktigt och hållbart.

Läs mer om kunskapsbehoven och om var du kan söka forskningsmedel på våra undersidor om forskning och utveckling. Läs gärna också om de fyra pilotprojekt som genomförts inom RUFS och andra pågående forskningsprojekt i Sverige.

På god väg

Två miljömålsrådsåtgärder och regeringsuppdraget RUFS har hjälpt oss att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och teknikutveckling och att denna kommer till nytta i vägledningar, utredningar och åtgärder. Förutsättningarna att nå målbilden vi har satt upp bedömer vi som goda.  

Rovfågel

Målbild 2027

Myndighetsnätverket för förorenade sediment skapade 2022 gemensamma målbilder och färdplaner fram till utgången av 2027, varav en för Forskning och utveckling som lyder:

”Genomförda forskningsinsatser har bidragit till bättre utredningar, effektivare och mer hållbara åtgärder och motiverar ytterligare satsningar i paritet med vikten av rena sediment och problemets omfattning. ”

Gå med i vårt branschforum och få information eller var med och påverka

Som forskare kan du även gå med i vårt branschnätverk kring förorenade sediment. Då får du inbjudningar till workshops, seminarier m.m. och kan också vara med i användarråd, till exempel när en ny vägledning ska tas fram. Anmäl dig här.

Behöver du representant i en referensgrupp?

Vi inom myndighetsnätverket försöker ha representation i olika referensgrupper, då vi tror att det kan bidra till praktisk tillämpning av forskningsresultat. Det hjälper oss också att få överblick över vilken forskning som pågår. Har du behov av en representant i en referensgrupp, skicka gärna en fråga via vårt kontaktformulär.

SGI har ansvar för forskning och utveckling inom förorenade områden

Statens Geotekniska Institut (SGI) har ett nationellt ansvar för forskning och kunskapsuppbyggnad inom förorenade områden, inklusive förorenade sediment. 

SGI har egen forskning och driver också forskningsprogrammet Tuffo (TeknikUtveckling och Forskning inom Förorenade Områden) med årliga utlysningar av forskningsmedel. 

SGI ansvarar också inom myndighetssamverkan för den del av den gemensamma färdplanen som handlar om Forskning och utveckling, och för expertstöd till kommuner och länsstyrelser

Läs mer på SGI:s sidor om förorenade sediment.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Vilka forsknings- och teknikutvecklingsprojekt om förorenade sediment pågår i Sverige? Vi har nedan listat de som vi i myndighetsnätverket känner till. Att ha koll på

Bild på pengar

Forskningsfinansiering

Forskningsmedel för sedimentforskning inom flera olika satsningar på förbättrad vattenmiljö och giftfri miljö Det finns ingen finansiär som kontinuerligt och specifikt riktar utlysningar mot frågeställningar

Bild som illustrerar konferens

Konferenser och seminarier

Det finns ett flertal organisationer som arrangerar konferenser om, eller med koppling till, förorenade sediment. Vissa är rena forskningskonferenser, andra branschkonferenser med inslag av forskning.

Bild som illustrerar forskning

Kunskapsbehov

Tillämpad forskning och teknikutveckling behövs – och olika kompetenser behöver bidra Föroreningar i miljön innebär generellt komplexa frågeställningar, och att föroreningar befinner sig under vatten

Pilotprojekt RUFS

Pilotprojekt inom RUFS Ett av delprojekten inom regeringsuppdraget om förorenade sediment (RUFS) var att genomföra ett antal pilotprojekt med syfte att tillföra ny kunskap till