2b Undersökningsplaner och fältundersökningar

Delprojektets syfte är att genom skrivbordsinventering samt undersökningar i fält bidra till en förbättrad ”nationell överblick” över förekomsten av förorenade sedimentområden, samt till utveckling av inventeringsmetodik.

Skrivbordsinventering

En nationell sammanställning av vattenförekomster med misstänkt eller konstaterat förorenade sediment togs fram under år 2020 utifrån de riskbedömningar och påverkansanalyser som redovisas i VISS (Vatteninformation Sverige).

Med utgångspunkt i påverkansbild och behov av vidare undersökning valdes sedan provtagningsområden ut i samverkan med länsstyrelserna.

Tillvägagångssätt för skrivbordsinventeringen och urval av undersökningsplatser beskrivs i PM Undersökningsunderlag.

Arbetsgång vid urval av provtagningsområden.

Undersökningar i fält

Provtagning av sediment utförs för närvarande i ca 70 vattenområden runt om i Sverige för att förbättra kunskapen om hur föroreningar ansamlas beroende av platsens förutsättningar och påverkansbild. 

Från skrivbordsinventeringen valdes ca 55 områden ut i sjöar och vattendrag samt 16 områden längs kusten ut för undersökning. Inledningsvis studerades vattendjup och bottenlutningar för att få en bild av var förorenade sediment kan ansamlas. Därefter har provtagning utförts av sediment under hösten 2021 av SGU i kustområdena och av konsulter i sjöar och vattendrag. 

Resultaten sammanställs i rapportform och rapporteras till datavärd och analyseras utifrån frågeställningar som kopplar till nationell överblick och branschklassning för sediment.

En karta över vattenförekomster där provtagning har utförts eller ska utföras finns på SGU’s webbplats. Lagret “Maringeologisk kartläggning” visar både marina och limniska områden.

Analyser

Sedimentprover från samtliga provtagningsområden analyseras för vattenhalt, glödgningsförlust, TOC, metaller, metylkvicksilver, PCB, PAH, alifater, aromater, oljeindex och tennorganiska ämnen. Beroende på bedömd omgivningspåverkan analyseras även på vissa platser sexvärt krom, alkylfenoler, bromerade flamskyddsmedel, cyanid, dioxiner, ftalater, klorerade pesticider, klorfenoler, klorparaffiner/kloralkaner, bekämpningsmedel, läkemedelsrester, organofosfater, PFAS och siloxaner. 

Dessutom kommer toxiciteten i sedimenten att undersökas med CALUX-test där det potentiellt finns belastning av dioxiner och dioxinliknande föroreningar, PAH:er och östrogenliknande ämnen.

Non-target screening

Vid ett urval av provtagningsområdena längs kusten kommer sediment även att analyseras för ett mycket brett paket av ämnen för att ge möjlighet att upptäcka spridning av kemikalier som inte vanligtvis analyseras. 

Denna del av undersökningarna utförs i samverkan med NORMAN Network och data kommer efter undersökningen att finnas tillgänglig på deras webbplats. 

Provtagning med Gemax rörprovtagare

Provtagning av sediment i Vänern

Under år 2020 undersöktes sedimenten i Vänern för att få en bättre bild av föroreningars utbredning och ursprung. Provtagningen utfördes av SGU i samverkan med länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland och regeringsuppdraget om förorenade sediment. Efter att bottnarna mätts in togs prover för analys av ämnen såsom dioxiner, PCB, andra klorerade ämnen, ftalater, tennorganiska föroreningar och metaller inklusive metylkvicksilver och sexvärt krom i elva områden. Utifrån resultaten utfördes källspårning för att identifiera möjliga källor till föroreningarna och ge en grund för framtida eventuella åtgärder för att kunna nå miljökvalitetsmålen för Vänern. 

Mer att läsa om undersökningarna finns på SGU:s webbplats. Längre ned hittar du även en länk direkt till SGU:s rapport (storlek 322 MB) och en karta över undersökta områden. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.