2a Prioritering och inventering av förorenade sediment

Kunskapsläget avseende var förorenade sediment är lokaliserade samt hur de ska prioriteras är bristfällig. Målsättningen med delprojekt 2a är att ta fram metoder för identifiering, inventering och prioritering av förorenade sedimentområden, vilka parametrar som behövs vid en klassning av ett sedimentområde och vilka verksamheter/förorenade områden som bör prioriteras för undersökning i bidrags- och tillsynsarbetet.

Syfte

Syftet med den prioriterings- och inventeringsmetodik som tagits fram i detta delprojekt har varit att underlätta både identifiering och prioritering av vilka branscher och förorenade sedimentområden som bör inventeras och utredas djupare inför en eventuell avhjälpandeåtgärd. Metoden tar hänsyn till att föroreningssituationen i sedimenten ofta är komplex och påverkas av många olika föroreningskällor som utgörs av både pågående verksamheter och historiska förorenade områden. Syftet med detta är att förtydliga behovet av att åtgärda pågående föroreningskällor innan en avhjälpandeåtgärd av sedimenten genomförs.

Det här har vi gjort

I delprojektet har en metodik för inventering och prioritering av förorenade sediment tagits fram. Arbetet har utgått från den inarbetade metod som används för förorenade områden, MIFO, och anpassat den för sediment. För sediment är det många olika aktörer som påverkar sedimenten och detta har inkluderats i metodiken. Inom projektet har en identifieringsanalys genomförts på alla registrerade vattenförekomster i Sverige. Resultaten presenteras i kartor som visar vilken potentiell belastning förorenande verksamheter har på sedimenten i varje vattenförekomst. Arbetet resulterade vidare i en branschlista för sediment och i en rapport där inventerings- och prioriteringsmetodiken beskrivs. Rapport och underlag publiceras under 2023.

Resultat

För att använda samma utgångspunkt i arbetet med förorenade sediment som det pågående arbetet med förorenade områden så har den befintliga branschlistan uppdaterats med nya parametrar avseende sediment. Arbetet kopplat till uppdateringen av branschlistan har genomförts genom att hämta in erfarenheter och den slutliga sammanställningen redovisas i rapporten Branschlistan för sediment (SGI 2023b).

Det fortsatta arbetet i delprojektet har varit att ta fram en identifieringsmetod för förorenade sediment. Denna metod ska underlätta en bedömning av en föroreningskällas potentiella påverkan på sedimenten i vattenförekomsten, vilket kan röra sig om både historiska och pågående verksamheter. Denna metoden presenteras som ett GIS-verktyg och beskrivning av metoden och underlaget kommer presenteras i rapporten.

I samma rapport presenteras inventerings- och prioriteringsmetodiken, där identifieringsmetodiken är ett första steg. I inventering fas 1 handlar arbetet mycket om att samla in information som kan verifiera påverkanskällans potential att sprida föroreningar i tillräcklig omfattning till recipienten och sedimenten, dvs att inventering fas 1 är en skrivbordsprodukt där befintliga uppgifter sammanställs. De påverkanskällor som antas haft stor påverkan eller har stor påverkan prioriteras vidare till inventering fas 2. I inventering fas 2 genomförs fältundersökningar med målet att antingen verifiera en föroreningsskada i sedimenten eller avskriva den potentiella risken.

Fortsatta behov

Det finns ett löpande behov av utveckling av metoden i samband med att erfarenheter samlas in, i samband med ny lagstiftning eller reviderade miljömål. Nedan är några av de insatser som behövs i närtid för att metoden ska kunna uppfylla sitt syfte:

  • Information och utbildning. Den metod som tas fram behöver kommuniceras med användare via webbsidor och seminarier. Användandet av materialet behöver längre fram följas upp och utvärderas samt uppdateras efter behov.
  • Underlaget som ska ingå i analysen behöver förbättras, detta avser främst pågående verksamheter där utgångspunkten idag skiljer sig mycket mellan kommuner.
  • Samordning mellan olika kompetenser. Myndigheter behöver fortsatt samverka i arbetet med att ta fram och implementera metoden för att uppnå bästa resultat och att åtgärder genomförs på de föroreningskällor som påverkar sedimenten mest.