5 Nationell Kunskapsplattform

Frågeställningar kring hantering av förorenade sediment är ofta komplexa och många myndigheter och andra aktörer berörs av och hanterar frågor kring förorenade sediment. Delprojekt 5 vill skapa en gemensam samverkansplattform myndigheter emellan inom vilken vi samlar, utvecklar och tillgängliggör information och kunskap till alla som behöver den. Kunskapsplattformen ska ge förbättrade möjligheter till interaktion med branschens alla aktörer, så att vi gemensamt kan bidra till utvecklingen av arbetet med förorenade sediment.  

Syfte 

  • Kunskapsplattformen ska hjälpa oss att samlas och gemensamt bidra till målen med arbetet med förorenade sediment
  • Kunskapsplattformens utformning ska bidra till ökad kommunikation och interaktion mellan myndigheter och branschen i övrigt.
  • Det ska vara enkelt för alla som behöver att hitta och ta till sig kunskap och information. Vi ville skapa en ”Nod” för detta.
  • Kunskapsplattformen ska bidra till en gemensam bild av problematiken relaterad till förorenade sediment, vilket i sin tur underlättar kommunikation.

 

Det här har vi gjort

Tillsammans har vi inom projektet etablerat en struktur för det vi tror ger en effektiv och långsiktigt hållbar samverkan mellan myndigheter och som leder till förbättrade förutsättningar för dem som arbetar med förorenade sediment i Sverige. Eftersom aktörerna är många har vi utöver gemensamma insatser skapar vägar för att sprida information till och interagera med hela branschen. Vi har också försökt hitta effektiva former för att stödja tillsynsmyndigheter när det kommer till komplexa frågeställningar i utredningar av förorenade sediment.

Resultat

Inom projektet har vi skapat en modell för en långsiktigt hållbar myndighetssamverkan som samtliga samverkansmyndigheter stödjer. En viktig del i denna samverkan är vår gemensamma färdplan som innehåller såväl gemensamma mål som aktiviteter, där vi alla bidrar. En annan viktig del är skapandet av en samlad ”ingång” eller ”nod” för de som söker information om förorenade sediment. Resultatet blev just Renasediment.se, som vi hoppas ska  bli välbesökt och till nytta.  Ett tredje resultat är det Branschnätverk som etablerats, där en högre grad av interaktion kan ske mellan myndigheter och andra aktörer. Till exempel ges möjligheter till att ge synpunkter på nya vägledningar. Vi har också skapat en Expertstödsfunktion för tillsynsmyndigheter – just för att möta behovet av stöd i svåra frågeställningar kring förorenade sediment.

Fortsatta behov

Arbetet med att utreda och åtgärda förorenade sediment kommer ta lång tid, och ett effektivt arbete tillsammans behöver säkerställas. Vi samverkansmyndigheter har för avsikt att fortsätta på samma spår – men också med att utveckla former för samverkan, nationellt och internationellt- och hoppas på fortsatt stöd för detta.  Inte minst behöver Renasediment.se fortsätta att utvecklas, liksom interaktionen via vårt branschnätverk. Allteftersom fler utredningar och åtgärder av förorenade sediment kommer till stånd tror vi också att behovet av vårt expertstöd ökar, och inom ramen för detta bör vi också arbeta med erfarenhetsåterföring till exempel via utvecklandet av FAQ.

 

Läs mer om delprojekten och resultaten på undersidorna till RUFS delprojekt 5 nedan.

Myndighetsloggor i ett spindelnät

Samverkansplattform Förorenade Sediment

Tillsammans – För en bättre vattenmiljö Syfte Syftet med delprojektet har varit att skapa en gemensam bild av vad den myndighetsgemensamma kunskapsplattformen/myndighetssamverkan består av, vad

Bild på förstasidan www.renasediment.se

Gemensam ”Nod” – Webbplats

Syfte  Syftet med delprojektet har varit att Göra det enkelt för de aktörer som behöver vägledning och guidning i arbete med förorenade sediment att hitta

Bild över branschsforumets två delar

Branschforum

Syfte  Syftet med delprojektet har varit att Bidra till en samverkan mellan olika aktörer i syfte att utveckla området, skapa en plattform för kunskapsutbyte och

Skärmdump Webbsida på SGI om expertstöd förorenade sediment

Expertstödsfunktion

Syfte Syftet med delprojektet har varit att Ge tillsynsmyndigheter möjlighet att få expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment Resultat Resultatet