Vem gör vad?

Det kan vara många inblandade i frågor kring förorenade sediment. Nedan beskrivs kortfattat olika myndigheters och andra aktörers ansvarsområden. 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för flera olika miljöområden där förorenade sediment berörs, såsom förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning.

Vi hanterar frågeställningar som berör t.ex.  

 • Nationell samordning och prioritering av förorenade områden, inklusive sediment, som behöver avhjälpande av föroreningsskador enligt 10 kap. miljöbalken
 • Vägledning inom efterbehandling av förorenade sedimentområden 
 • Ansökan och hantering av bidrag för att utreda och åtgärda förorenade sedimentområden 
 • Tillsynsvägledning 

 

Myndigheten har ett särskilt ansvar för sju av miljökvalitetsmålen, relevant i detta sammanhang är främst ansvaret för målet Ett rikt växt- och djurliv. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Vi hanterar frågeställningar som berör t.ex.

 • Genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv nationellt
 • Samarbete med andra nationella myndigheter, länder i EU respektive runt Nordsjön och Östersjön för harmonisering, koordinering och genomförande av miljöövervakning, statusbedömning och åtgärdsarbete
 • Miljöstatus för havsmiljön med avseende på olika biologiska och ekologiska kvalitetsfaktorer och belastningstyper, inklusive farliga ämnen
 • Marina sediment, framförallt avseende övervakning och bedömning av olika miljögifter utifrån koncentrationer i sediment och biologiska effekter på sedimentlevande organismer
 • Gränsvärden för farliga ämnen i vattenfas, sediment eller biota för statusklassificeringar av ytvattenförekomster
 • EU-arbetet med vägledning för och fastställande av gränsvärden för prioriterade ämnen
 • Vägledning till vattenmyndigheterna i deras arbete inom vattenförvaltning vad gäller övervakning, påverkans- och riskbedömning samt statusklassificering
 • Vattenverksamhet, såsom muddring

 

Myndigheten har ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Statens geotekniska institut (SGI) arbetar med förorenade sediment inom ramen för vårt ansvar för forskning, utveckling av teknik, kunskapsuppbyggnad som rör förorenade områden samt stöd till andra myndigheter och kommuner.

Vi hanterar frågeställningar som berör t.ex.

 • Samordning av expertstöd avseende förorenade sediment till handläggare inom miljötillsynen hos länsstyrelse och kommun
 • Tillämpad forskning med fokus på forsknings- och utvecklingsprojekt som rör undersökning, utredning samt åtgärder av förorenade sediment och fibersediment
 • Kunskapsspridning av forskningsresultat genom publikationer, vägledningar samt utredningar och åtgärder genom nya tekniker och arbetssätt med avseende på förorenade sediment och fibersediment
 • Arbete för fler forskningsutlysningar inom förorenade sediment
 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Vi hanterar frågeställningar som berör t.ex.

 • Undersökningar av havs- och sjöbottnar
 • Havsplanering
 • Nationell data för föroreningar i sediment
 
SGU ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och myndigheten har ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Läst mer på Sveriges geologiska undersöknings webbplats.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna lyder under förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och ska arbeta för en regional utveckling som främjar miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor. Däribland ska länsstyrelserna verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet.

Vi hanterar frågeställningar som berör t.ex.

 • Vägledning och tillsyn av förorenade områden
 • Pågående miljöfarlig verksamhet
 • Vattenverksamhet
 • Regional miljögiftsövervakning
 • Uppföljning av miljökvalitetsmålen
 
Varje länsstyrelse en egen webbplats, men det finns en ingång till alla länsstyrelser där man får välja vilken man vill besöka. Denna hittar ni här: Länsstyrelsen.

Sveriges kommuner

Sveriges kommuner har främst fyra ansvarsområden när det gäller förorenade områden.

Sveriges kommuner hanterar frågeställningar som berör t.ex.

 • Tillsyn för vissa förorenade områden inom kommunen
 • Huvudmannaskap för projekt avseende förorenade områden som saneras inom kommunen med hjälp av statliga bidrag
 • Miljöstörande verksamheter som kommunen själv bedrivit, exempelvis kommunala deponier (då har länsstyrelserna tillsynsansvaret)
 • Fysisk planering, vilket bland annat omfattar planering av och frågor om bygglov på förorenad mark
Nätverket Renare Mark startade 2001 och är en öppen och obunden intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. Nätverkets syfte är att vara ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av förorenade områden med hjälp av en ökad kontakt mellan olika grupper i samhället som berörs av problematik kopplat till förorenade områden. Renare Mark arrangerar varje år seminarier och workshops i egen regi eller i samarbete med till exempel mässor, forskare och andra nätverk. 

Verksamhetsutövare

När det finns en verksamhetsutövare med en pågående verksamhet som har orsakat eller orsakar föroreningen gäller Polluter Pays Principle (PPP, på svenska ungefär ”förorenaren betalar”), enligt 10 kap. miljöbalken. Det vill säga att verksamhetsutövaren är ansvarig för att undersöka och efterbehandla ett förorenat område. Under vissa förhållanden kan även en fastighetsägare göras ansvarig. Finns det flera ansvariga verksamhetsutövare svarar de tillsammans, så kallat solidariskt ansvar. 

Verksamhetsutövare med nedlagd verksamhet men med ett konstaterat ansvar, har ett ansvar att undersöka och efterbehandla ett förorenat område, men beroende på när verksamheten avslutades kan ansvaret skrivas ner. Är det fråga om nedlagd verksamhet bör utgångspunkten vara förhållandena vid den potentiella förorenande processens nedläggning och om verksamheten vid denna tidpunkt var tillstånds- eller anmälningspliktig.

SGF har en särskild sektion om förorenade områden som innefattar förorenade sedimentområden. SGF håller kurser, tar fram handböcker och driver utvecklingsprojekt.

SGF anordnar kurser för certifierad miljöprovtagning av jord, grundvatten, sediment och ytvatten:

 • Miljöprovtagare – Allmän kurs provtagning certifiering
 • Miljöprovtagare – Certifiering provtagning jord/grundvatten
 • Miljöprovtagare – Certifiering provtagning ytvatten/sediment

SGF har också tagit fram Åtgärdsportalen, en webbportal för efterbehandlingsåtgärder (www.atgardsportalen.se) där det finns sidor om förorenade sediment.