3b Vägledning vid åtgärder av förorenade sedimentområden

Syfte

Tillsynsvägledning ska underlätta hanteringen av ärenden som avser förorenade sedimentområden och utgöra ett stöd i arbetet med att hantera ansökningar om statlig finansiering i samband med avhjälpandeåtgärder i förorenade sedimentområden.

Vägledningen ska även ge stöd till verksamhetsutövare och huvudmän som planerar och utför arbeten i förorenade sedimentområden.

Ur ett vattenmiljöperspektiv bör tillsynsmyndigheten ställa likartade krav på tex skyddsåtgärder vid arbeten i förorenade sediment oavsett om det avser avhjälpande av föroreningar i sediment eller andra åtgärder i vattenmiljön som innefattar förorenade sediment. En grundtanke är alltså att vägledningen för avhjälpandeåtgärder i sediment harmoniseras med vägledning för andra åtgärder i förorenade sediment, dvs oavsett om de regleras av 10 kap miljöbalken eller 11 kap miljöbalken i de fall där det är möjligt och endast skilja sig åt när det är nödvändigt.

Vägledningsprojektet bygger på resultat från andra delprojekt inom regeringsuppdraget. Arbetet med att ta fram vägledning kommer därför att fortsätta under 2023. Målsättningen är att arbeta vidare med målgruppsanpassning av vägledning under våren 2023. Det innebär bland annat förtydligad tillsynsvägledning till tillsynsmyndigheter och Under hösten 2023 kommer tillsynsvägledningen på Naturvårdsverkets webbplats att uppdateras och även annan vägledning kommer att ses över utifrån målgruppernas behov. En överblick av befintliga vägledningar finns tillgängligt via renasediment.se, materialet kommer att uppdateras allteftersom ny vägledning tas fram.

Det här har vi gjort

En modell har tagits fram för hur en ny webbaserad vägledning bör struktureras. Strukturen kommer att följa gången för hur ärenden enligt 10 kap och 11 kap miljöbalken hanteras av den sökande och berörda myndigheter enligt nedan:

  • Tidiga undersökningar motsvarande MIFO 1 och 2 respektive samråd. Vägledningen kommer att bygga vidare på den vägledning om prioritering, inventering och utredningar, inklusive riskbedömning, som tas fram inom regeringsuppdraget.
  • Noggrannare undersökningar och utredningar motsvarande huvudstudie och miljökonsekvensbeskrivning. Vägledningen kommer att bygga vidare på den vägledning om riskbedömning som tas fram inom regeringsuppdraget.
  • Arbetet utförs – huvudmannen eller verksamhetsutövaren vidtar skyddsåtgärder, operativ tillsynsmyndighet utövar tillsyn.
  • Arbetet avslutas med uppföljande undersökning och slutrapportering respektive uppföljning och egenkontroll.

Fortsatt behov

Vägledningsprojektet bygger på resultat från andra delprojekt inom regeringsuppdraget. Arbetet med att ta fram vägledning kommer därför att fortsätta under 2023. Målsättningen är att arbeta vidare med målgruppsanpassning av vägledning under våren 2023. Det innebär bland annat förtydligad tillsynsvägledning till tillsynsmyndigheter och under hösten 2023 kommer tillsynsvägledningen på Naturvårdsverkets webbplats att uppdateras och även annan vägledning kommer att ses över utifrån målgruppernas behov. En överblick av befintliga vägledningar finns här Vägledningar – översikt – Rena sediment