Målbilder för SESAM

Våra målbilder fram till 2027

Samverkan

Vi har ett tydligt uppdrag samt resurser att tillsammans arbeta för att nå uppsatta mål i färdplanerna. Genom effektiv samverkan är vi pådrivande och skapar förutsättningar så att förorenade sediment år 2050 är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Forskning och utveckling

Genomförda forskningsinsatser har bidragit till bättre utredningar, effektivare och mer hållbara åtgärder och motiverar ytterligare satsningar i paritet med vikten av rena sediment och problemets omfattning.

Vägledning och stöd

Vägledningar och stöd i arbetet med bedömningar, prioriteringar, utredningar och åtgärder finns tillgängliga och är uppdaterade. Ansvariga myndigheter arbetar samordnat och i dialog med handläggare och sakägare.

Nationell överblick

Effektiva åtgärder genomförs eftersom det finns god nationell överblick och kunskap om förorenade sedimentområdens utbredning och allvarlighet.

Utredning och åtgärder av förorenade sedimentområden

Utredningar och undersökningar av prioriterade sedimentområden utförs systematiskt. Kunskapsnivån höjs med pilotprojekt och erfarenhetsåterföring. Ett pågående effektivt åtgärdsarbete bidrar till en förbättrad vattenmiljö.