3a Riskbedömning av förorenade sediment

Syfte

Syftet med delprojektet har varit att ta fram vägledning om riskbedömning av förorenade sediment som komplement till befintlig vägledning om riskbedömning av förorenade områden.

Vägledningen ska kunna användas för att avgöra om det behövs vidare utredning av fysiska eller administrativa åtgärder för ett förorenat sedimentområde.

Det här har vi gjort

I delprojektet har grunder och metodik för riskbedömning av förorenade sediment tagits fram. Beskrivningar av dessa ges i fem rapporter som kommer att ligga till grund för en mer kortfattad vägledning på webben.

Resultat

Vägledning och kunskapsunderlag om riskbedömning av förorenade sediment har sammanställts i fem rapporter som är planerade att ges ut under 2023. Nedan anges preliminär indelning av innehåll i de olika rapporterna:

  • Rapport 1: Bestämmelser och miljö- och hållbarhetsmål som avser tillståndet i vattenmiljöer och har bäring på vad som behöver skyddas (vad de övergripande åtgärdsmålen behöver omfatta) och hur resultat kan behöva utvärderas (bedömning av om övergripande åtgärdsmålen uppfylls). 
  • Rapport 2: Vad som behöver utredas inom ramen för en riskbedömning av förorenade sediment. Rapporten presenterar flera checklistor för vad (vilka aspekter) som behöver utredas kopplat till exempelvis spridning och belastning, effekter på organismer som lever i eller exponeras via den akvatiska miljön, direkta och indirekta hälsorisker och samverkande påverkansfaktorer.
  • Rapport 3: Problembeskrivning, konceptuell modell och formulering av övergripande åtgärdsmål. Vad som behöver ingå i en problembeskrivning av ett förorenat sedimentområde, hur konceptuella modeller kan vara utformade och hur övergripande åtgärdsmål för sediment kan formuleras. Här ingår också tre fiktiva fall för att illustrera de moment som beskrivs i rapporten.
  • Rapport 4: Spridning, belastning och exponering. Spridningsprocesser till och från sediment samt viktiga ämnesegenskaper i sammanhanget beskrivs. Vägledningen ger stöd vid både förenklad och fördjupad bedömning av spridningsrisker från sediment till överliggande vatten, till näringsväven och/eller till nedströms sedimentationsområden. 
  • Rapport 5: Förenklad och fördjupad bedömning av risk för effekter på identifierade skyddsobjekt. Rapporten beskriver bland annat metoder (toxikologiska och biologiska) för att direkt mäta effekter och hur kemiska analysdata kan användas i en förenklad bedömning av risk för effekter utifrån exempelvis olika typer av bedömningsgrunder

Fortsatta behov

Det finns behov av kontinuerlig utveckling av vägledning och stöd för riskbedömning av förorenade sediment. Detta som en följd av att ny kunskap tillkommer och metoder, lagstiftning och miljömål löpande utvecklas. Nedan är några av de insatser som identifierats för det fortsatta vägledningsarbetet:

  • Information och utbildning. Det vägledningsmaterial som tas fram behöver kommuniceras med användare via webbsidor och seminarier. Användandet av materialet behöver längre fram följas upp och utvärderas.
  • Samordning mellan olika kompetenser. Myndigheter behöver fortsatt samverka i arbetet med att ta fram och implementera vägledning.
  • Fortsatt utveckling av vägledning och bedömningsgrunder. Det finns behov av effektbaserade bedömningsgrunder för fler ämnen samt för så kallade in vitro tester som används för att mäta biologiska effekter på cellnivå. Det har även lyfts ett behov av att komplettera de tillståndsbaserade bedömningsgrunder som finns för fler ämnen.
Barn som fiskar i sjö i solnedgång
Foto: Ingrid Tjensvoll