Vägledning & Stöd

Eftersom flera myndigheter och organisationer har ansvarsområden som berör arbeten med förorenade sediment finns också vägledning, information och stöd på flera håll. Vi vill underlätta för dig som tillsynsmyndighet, verksamhetsutövare eller annan aktör att navigera i regelverk och vägledningar. 

Observera att denna sida är under uppbyggnad. Inom myndighetssamverkan om förorenade sediment tas ny vägledning fram och information om detta kommer successivt att läggas ut här.

Olika syften och lagrum

När syftet är att avhjälpa miljörisker i ett förorenat sedimentområde ska huvudmannen eller den ansvarige verksamhetsutövaren följa 10 kap. miljöbalken om miljöskador. Om arbetet istället syftar till att fördjupa en bottenyta eller att anlägga något i ett förorenat sedimentområde ska den ansvariga verksamhetsutövaren följa 11 kap miljöbalken om vattenverksamhet men även 9 kap miljöbalken om miljöfarlig verksamhet kan bli tillämpligt. En avhjälpandeåtgärd avseende sediment medför oftast också vattenverksamhet och omfattas av både regler om miljöskador och om vattenverksamhet. Därutöver finns alltid en koppling till miljökvalitetsnormerna för vatten som kan vara styrande för om och hur en viss åtgärd ska genomföras.

Vägledningar - översikt

För att navigera rätt vid olika typer av ärenden, såsom inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet eller vid ett avhjälpandeprojekt, finns vägledning på olika håll. Läs mer om de olika processerna i översikten av vägledningar.

En stegvis process

Oavsett om förorenade sediment behöver hanteras vid en avhjälpandeåtgärd eller i samband med en exploatering eller muddring så behöver aktiviteter och undersökningar utföras i en stegvis process. Nedan beskrivs de övergripande steg som vanligen ingår. 

Beskrivningar av undersökningsmetoder för sediment finns på SGF’s webbplats Undersökningsportalen.

Initiering

Projekt som berör förorenade sediment kan initieras på olika sätt. Inom vattenförvaltningen kan påverkansanalyser och riskbedömningar av vattenförekomster indikera att ett område behöver åtgärdas. Till stor del utförs detta i form av skrivbordsinventeringar, men data från provtagningar inom miljöövervakningen eller från tidigare projekt studeras också i den mån de finns.

Länsstyrelser och kommuner utför inventeringar av förorenade områden och kan via tillsyn eller med hjälp av bidragsmedel initiera fortsatt utredning.

I vissa fall behöver en ansvarsbedömning eller -utredning genomföras för att avgöra vem som ska bekosta fortsatt utredning och eventuella åtgärder. 

Ett projekt kan också initieras av att en aktör önskar bedriva vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet i ett område där det riskerar att förekomma förorenade sediment.

Problembeskrivning

För att ta fram en problembeskrivning och planera fortsatt arbete behöver oftast undersökningar utföras på plats. Det kan handla om att mäta in vattendjup och utföra provtagning av sediment för att få en bild av föroreningsgrad, -utbredning och bottenförhållanden. 

Om målet är att avhjälpa en föroreningsskada formuleras övergripande åtgärdsmål. Från de översiktliga undersökningarna görs en förenklad riskbedömning.

Inför en vatten- eller miljöfarlig verksamhet tas ett samrådsunderlag fram för att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut om arbetena bedöms innebära betydande miljöpåverkan.

Fördjupade utredningar

Beroende på områdets komplexitet och eventuell verksamhets storlek behöver mer eller mindre omfattande utredningar utföras. Utöver att noggrant kartlägga föroreningsgrad, -utbredning och bottenförhållanden kan exempelvis modelleringar av spridningsrisk eller inventeringar av natur- och kulturvärden och noggrannare undersökningar av befintlig kemisk och ekologisk status behöva genomföras.

I ett ärende som berör vatten- eller miljöfarlig verksamhet tas en miljökonsekvensbeskrivning fram som innehåller de fördjupade utredningarna.

Oavsett syfte med åtgärden behöver riskerna med ett förorenat sedimentområde att bedömas. Som stöd vid bedömning av risker finns för vissa ämnen och matriser bedömningsgrunder.

Åtgärder

Åtgärder kan genomföras på olika nivåer, de kan vara administrativa eller fysiska och utföras med olika metoder. Grundläggande är att innan ett förorenat område saneras behöver eventuell pågående tillförsel av föroreningar utredas och åtgärdas för att förhindra framtida kontaminering. 

I många fall behöver flera olika åtgärdsmetoder kombineras för att få till stånd en acceptabel minskning av riskerna. Ett förorenat sedimentområde kan delas in i områden som på grund av olika förutsättningar exempelvis muddras i strandnära delar och övertäcks längre ut.

I statligt finansierade efterbehandlingsprojekt krävs att en åtgärdsutredning och riskvärdering genomförs inför val av åtgärd. Även i andra typer av projekt behöver vanligen olika åtgärder utredas, i vissa fall genom mindre pilotförsök, för att se vad som lämpar sig på platsen.

Miljökontroll och uppföljning

För att minimera påverkan på miljön när åtgärder utförs krävs olika typer av skyddsåtgärder. Det kan handla om att förhindra grumling eller att inte arbeta under tider då djur och växter reproducerar sig. 

För att veta att skyddsåtgärderna fungerar och att inte omgivande miljö skadas behöver miljökontroll utföras. För att utforma en relevant miljökontroll krävs kunskap om de naturliga förutsättningarna och variationer av olika parametrar i området, vilket behöver undersökas vid referensundersökningar innan åtgärderna påbörjas.

Efter att åtgärden avslutats behöver miljökontroll utföras för att se att åtgärdsmålen uppnåtts. Uppföljande mätningar kan behöva göras med flera års intervall för att kontrollera att åtgärden fortfarande har haft effekt. Sådana uppföljningar är också viktiga för att kunna utvärdera olika metoder.

Expertstöd 

Expertstöd om förorenade sediment till tillsynshandläggare vid länsstyrelser och kommuner kan erhållas avseende kortfattade frågor. 

Om förorenade sediment

Läs även mer på våra sidor Om förorenade sediment om du vill få övergripande information om förorenade sediment, vem som gör vad och var information och kartverktyg kan hittas.

Där finns bland annat sidorna Vem gör vad?, om vilka myndigheter och aktörer som ansvarar för olika frågor som berör sediment, och Skolboken – Kunskap om sediment och förorenade sediment med övergripande beskrivningar om vad sediment är, vilka problem som föroreningar orsakar samt ordlista. 

På sidan Information och data finns en sammanställning av databaser, kartverktyg m.m. med information som rör sediment och relaterade frågor, och på sidan Vad säger lagen? beskrivs lagstiftning som är relevant vid arbete med förorenade sediment. 

Information om föroreningar som ofta förekommer i sediment och de risker som förknippas med dem beskrivs på sidan Om olika föroreningar.

Fågelsjön Tåkern utanför Linköping.

Vägledningar – översikt

Beroende på vad du arbetar med kan förorenade sediment beröras på olika sätt. Nedan ges en guide till olika vägledningar inom olika typer av aktivitets-

Svanar i sitt bo på bevuxen stenhäll

Riskbedömning

Åtgärder vid förorenade områden syftar till att långsiktigt minska risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid utredning av förorenade sedimentområden följs

Sandbotten vid Galterö, Göteborg

Bedömningsgrunder

Vad ska bedömas? Hur föroreningsnivån i ett sediment bedöms idag beror i hög grad på syftet med bedömningen. Det kan till exempel handla om att:

Sankmark vid industriområde

Ansvarsutredning

Principen att förorenaren betalar är en grundläggande del i vår lagstiftning som uttrycks i de allmänna hänsynsreglerna (2 kap MB). Att avgöra vem som har