Termokemisk sanering och produktion av kommersialiserbara produkter av fiberbanksmaterial (TERMOSAN)

Utförs av: Mittuniversitetet

Projektledare: Henrik Haller, MiU

Lokalisering: Hallstanäs och Svanö i Kramforsfjärden samt laboratorium

Syfte/Mål

Målsättningen med projektet är att utveckla ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar för problematiken kring massaindustrins historiska utsläpp av giftigt fibermaterial. Projektets mål är att i pilotskala testa och utveckla såväl åtgärds- som omhändertagandemetoder av förorenat fiberbanksmaterial. Fokus ligger på metodutveckling för att ta upp fiberbanksmaterial på land utan att föroreningar sprids till omgivande miljö samt att med hjälp av termokemiska metoder avgifta materialet. De termokemiska metoderna förväntas kunna bryta ner organiska miljögifter och avlägsna giftiga grundämnen samtidigt som kommersialiserbara produkter erhålls.

Bakgrund

Enbart i Norrland finns 44 större fiberbankar identifierade. Ytan av dessa fiberbankar uppgår till omkring 2,5 km2. Motsvarande siffra för fiberrika sediment är ca 26 km2. De stora ytorna och volymen av material är en enorm utmaning för saneringsprojekt men eftersom fibermaterialet också är en bioresurs med hög energitäthet och förekommer i marknadsekonomiskt intressanta mängder, är materialet även en potentiell råvara för diverse biobaserade produkter. Upptagningen av fibermaterialet är dock en kritisk länk i åtgärdskedjan som avser att ta upp materialet från havsbotten, sanera det och förädla till produkter som flytande drivmedel, syntesgas eller biokol. Om upptagningen inte sker på ett hållbart sätt riskerar åtgärden att sprida gifter i havet.

Havsbotten med sand, undervattensfoto.
Foto: Thereze Ladekrans

Metod

Detta projekt avser att i pilotskala testa en ny typ av specialanpassad mobil sugponton som varsamt suger upp fibermaterialet med hög precision från en centrumpunkt under en täckt yta. Recipientens bottenprofil ska kunna läsas av med ett integrerat sonar-system. Verktyget kan även avvattna materialet och rena rejektvattnet på plats. På det upptagna fibermaterialet kommer man testa termokemiska metoder som hydrotermisk karbonisering (HTC) hydrotermisk förvätskning (HTL), pyrolys och förgasning för att oskadliggöra de organiska gifterna och återvinna oorganiska ämnen (främst metaller) samtidigt som materialet konverteras till kommersialiserbara produkter.