Inventering och prioritering

Svanar i sitt bo på bevuxen stenhäll

Att inventera potentiellt förorenade områden är ett viktigt första steg för att ta reda på var föroreningar finns och om de kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. De inventeringar som utförts de senaste två decennierna har främst varit inriktade mot förorenade områden på land. På senare tid har ett utökat fokus lagts […]

Bedömningsgrunder

Sandbotten vid Galterö, Göteborg

Vad ska bedömas? Hur föroreningsnivån i ett sediment bedöms idag beror i hög grad på syftet med bedömningen. Det kan till exempel handla om att: ta ställning till om området bör klassificeras som ett förorenat område enligt 10 kap. miljöbalken och, vid sanering, ta fram riktvärden (efterbehandling) bedöma om det behövs särskilda försiktighetsmått vid muddring, […]

Vägledningar – översikt

Fågelsjön Tåkern utanför Linköping.

Beroende på vad du arbetar med kan förorenade sediment beröras på olika sätt. Nedan ges en guide till olika vägledningar inom olika typer av aktivitets- och ämnesområden. Observera att denna sida är under uppbyggnad. Inom regeringsuppdraget om förorenade sediment tas ny vägledning fram och information om detta kommer successivt att läggas ut här. Förorenade områden […]

Expertstöd

Gunnarstenarna, Nynäshamn

Vi erbjuder kortfattad kostnadsfri rådgivning till samtliga länsstyrelser och kommuner i arbetet med förorenade sediment. SGI, Naturvårdsverket, SGU, HaV och Länsstyrelserna erbjuder i samarbete ett expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment. Expertstödet finns till för att ge stöd till tillsynsmyndigheter (länsstyrelser och kommuner). Det ger tillgång till myndigheternas samlade kompetens inom […]

Riskbedömning

Svanar i sitt bo på bevuxen stenhäll

Åtgärder vid förorenade områden syftar till att långsiktigt minska risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid utredning av förorenade sedimentområden följs i princip samma process som för utredning av förorenad mark. Ett första steg är att formulera övergripande åtgärdsmål. Därefter görs olika typer av undersökningar och resultaten används i en riskbedömning, […]

Ansvarsutredning

Sankmark vid industriområde

Principen att förorenaren betalar är en grundläggande del i vår lagstiftning som uttrycks i de allmänna hänsynsreglerna (2 kap MB). Att avgöra vem som har förorenat ett sedimentområde kan dock vara komplicerat eftersom ämnen kan spridas långt i vatten och föroreningar från många källor ansamlas i sediment, i synnerhet i anslutning till tätorter eller större […]