Bedömningsgrunder

Sandbotten vid Galterö, Göteborg

Vad ska bedömas? Hur föroreningsnivån i ett sediment bedöms idag beror i hög grad på syftet med bedömningen. Det kan till exempel handla om att: ta ställning till om området bör klassificeras som ett förorenat område enligt 10 kap. miljöbalken och, vid sanering, ta fram riktvärden (efterbehandling) bedöma om det behövs särskilda försiktighetsmått vid muddring, […]

Vägledningar – översikt

Fågelsjön Tåkern utanför Linköping.

Beroende på vad du arbetar med kan förorenade sediment beröras på olika sätt. Nedan ges en guide till olika vägledningar inom olika typer av aktivitets- och ämnesområden. Observera att denna sida är under uppbyggnad. Inom regeringsuppdraget om förorenade sediment tas ny vägledning fram och information om detta kommer successivt att läggas ut här. Förorenade områden […]

Expertstöd

Gunnarstenarna, Nynäshamn

Vi erbjuder kortfattad kostnadsfri rådgivning till samtliga länsstyrelser och kommuner i arbetet med förorenade sediment. SGI, Naturvårdsverket, SGU, HaV och Länsstyrelserna erbjuder i samarbete ett expertstöd i samband med utredningar och åtgärder som berör förorenade sediment. Expertstödet finns till för att ge stöd till tillsynsmyndigheter (länsstyrelser och kommuner). Det ger tillgång till myndigheternas samlade kompetens inom […]

Riskbedömning

Svanar i sitt bo på bevuxen stenhäll

Åtgärder vid förorenade områden syftar till att långsiktigt minska risken för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid utredning av förorenade sedimentområden följs i princip samma process som för utredning av förorenad mark. Ett första steg är att formulera övergripande åtgärdsmål. Därefter görs olika typer av undersökningar och resultaten används i en riskbedömning, […]

Ansvarsutredning

Sankmark vid industriområde

Principen att förorenaren betalar är en grundläggande del i vår lagstiftning som uttrycks i de allmänna hänsynsreglerna (2 kap MB). Att avgöra vem som har förorenat ett sedimentområde kan dock vara komplicerat eftersom ämnen kan spridas långt i vatten och föroreningar från många källor ansamlas i sediment, i synnerhet i anslutning till tätorter eller större […]