RUFS – Regeringsuppdrag om ökad kunskap för åtgärder av förorenade sediment

Regeringen gav år 2019 fem myndigheter i uppdrag att genomföra en rad åtgärder för att förbättra kunskapen om hantering av förorenade sediment. Uppdraget benämndes RUFS och slutredovisades i januari 2023.

RUFS har syftat till att bygga och sprida kunskap om förorenade sediment och vad vi kan göra åt dem för att våra vattenmiljöer ska bli friskare.

Inom RUFS har myndigheterna tagit fram nya vägledningar, undersökt sediment, testat åtgärdsmetoder och bidragit till förbättrad samverkan mellan alla aktörer som arbetar med förorenade sediment.

RUFS har utförts av Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten tillsammans.

Läs mer om delprojekten inom RUFS nedan eller se på filmen till höger!