Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2

Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2 Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Inom myndighetssamverkan om förorenade sediment har […]

Nätverk

Nätverk

NÄTVERK Eftersom frågeställningar kring förorenade sediment såväl är komplexa som gränsöverskridande har nätverk bildats med syften att samarbeta, dela och bygga kunskap om såväl inom Sverige som inom EU.  Svenska nätverk I Sverige finns några etablerade nätverk med bäring på förorenade sediment.  SESAM – sedimentsamverkan mellan myndigheter Nätverket består för närvarande av Statens geotekniska institut, […]

Pågående samverkansprojekt

Handskakning

Olika typer av samverkansprojekt pågår, tillkommer och avslutas kontinuerligt. Utan att göra anspråk på att vara heltäckande nämner vi några nedan som berör, eller kan beröra, arbete med förorenade sediment. Tipsa oss gärna om fler projekt genom att skriva ett meddelande i vårt kontaktformulär. Beskrivning och länkar Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för förorenade områden. Här hittar du vägledningar från […]

SESAM – Sedimentsamverkan mellan myndigheter

Illustrativ figur med pusselbitar för ingående myndigheter i myndighetssamverkan kring RUFS.

För en renare vattenmiljö genom samverkan, ökad kunskap och effektiva åtgärder av förorenade sedimentområden Myndighetssamverkan  Förorenade sediment startade 2013 och involverar för närvarande Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut. Utgångspunkten för arbetet är gemensamt framtagna visioner, mål och färdplaner för arbetet med förorenade sediment. Samverkansarbetet pågår kontinuerligt, och med hjälp […]

Internationell samverkan

Flaggor som illustrerar internationell samverkan

Eftersom vattenmiljön är en gemensam resurs mellan länder finns samarbeten där ett flertal länder ingår. Nedan omnämns några.  Saknar du någon internationell samverkan som bör nämnas här, meddela oss gärna via vårt kontaktformulär. OSPAR och HELCOM är regionala havskonventioner som fungerar som plattformar för samordning för berörda EU-länder i genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv (även EU är […]