Information och data

Bild som illustrerar flöde av information

Varför är tillgång till sedimentdata viktigt? Identifiering, undersökning och åtgärder av förorenade sedimentområden i hav, sjöar och vattendrag underlättas om man har tillgång till den information och data som redan finns. Det är också viktigt för att kunna följa upp effekterna av åtgärder och för utvärdering av de svenska miljömålen. Idag finns information avseende sediment […]

Vad gör vi åt förorenade sediment?

Beskriver gifter och skäp i vatten

Vad gör vi åt förorenade sediment Undersökningar, utredningar och åtgärder Att städa upp i sedimenten är ingen enkel historia. Och det är kostsamt. Att sedimenten ligger under vatten gör det komplicerat att såväl utreda som att åtgärda, men även andra aspekter kan försvåra hanteringen. Föroreningarna kan komma från flera olika verksamheter, vilket skapar svårigheter i […]

Om olika föroreningar

Bild på periodiska systemet

Många olika föroreningar hamnar i vattenmiljön. En del har vi känt till länge, andra är lite ”nyare” s.k. ”emerging contaminants” som t.ex. PFAS. När det gäller förorenade områden fokuserar vi i första hand på föroreningar från historiska verksamheter och i mindre grad på till exempel näringsämnen, även om även dessa påverkar sjöar och hav i […]

Vad säger lagen?

Vågskålar som representerar lagen

Det är framförallt Miljöbalkens bestämmelser som vi har att förhålla oss till i frågor kring förorenade sediment. Nedan redogörs kortfattat för de olika aspekter som berörs och vilka delar i framförallt Miljöbalken som är tillämpliga.  Texten på denna sida är framtagen under Miljömålsrådsåtgärd 1.   Miljöbalken Portalparagrafen fastställer naturens skyddsvärde Miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) anger att […]

Skolboken – Kunskap om sediment och förorenade sediment

Ord relaterade till sediment

Sidan är under uppbyggnad och begränsas för närvarande till en introduktion till vad vi menar med sediment och förorenade sediment. Vi har dock listat ett antal ord, begrepp och kan vara till hjälp för dem som är nya inom området, och kanske också för dem som kan lite mer.  Se även andra sidor med definitioner, som […]

Förorenade sediment i Sverige – hur ser det ut?

Sverigeflagga

En lång historia kort Förorening av akvatiska miljöer från olika mänskliga verksamheter har pågått under lång tid, i vissa fall flera hundra år. Till en början var det de synliga föroreningarna som uppmärksammades, till exempel fibrer och färgade avloppsvatten, men på 1960-talet ökade kunskapen om att även de osynliga föroreningarna kunde orsaka omfattande negativa miljöeffekter. […]

Vem gör vad?

Pussel av människor

Vem gör vad? Det kan vara många inblandade i frågor kring förorenade sediment. Nedan beskrivs kortfattat olika myndigheters och andra aktörers ansvarsområden.  Naturvårdsverket Naturvårdsverket ansvarar för flera olika miljöområden där förorenade sediment berörs, såsom förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning och miljöforskning. Vi hanterar frågeställningar som berör t.ex.   Nationell samordning och prioritering av förorenade områden, […]