Arbete med sediment inom vattenförvaltningen

Älv och skog vid Mårseleforsen

Målet med vattenförvaltningen i Sverige är att sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas. Vattenmyndigheterna tar fram förvaltningsplaner och åtgärdsprogram med styrmedelsåtgärder för landets fem vattendistrikt. I åtgärdsprogrammen anges vad myndigheter och kommuner behöver göra för att god status ska uppnås i […]

Rapporter om erfarenheter från åtgärder

Från stora och små åtgärdsprojekt har erfarenheter samlats in som kan vara till nytta för kommande projekt. Nedan listas exempel på rapporter som övergripande sammanställt erfarenheter från arbete med förorenade sediment eller som redovisar erfarenheter från specifika åtgärdsmetoder.  Sammanställning av erfarenheter Åtgärder av förorenade sediment – erfarenheter från genomförda projekt. SGU-rapport 2022:18. Rapporten har tagits […]

Kunskapsbehov

Bild som illustrerar forskning

Tillämpad forskning och teknikutveckling behövs – och olika kompetenser behöver bidra Föroreningar i miljön innebär generellt komplexa frågeställningar, och att föroreningar befinner sig under vatten komplicerar det hela än mer. Forskning och utveckling är en viktig komponent för att såväl förstå vilken påverkan föroreningarna har som hur de kan spridas och inte minst hur vi […]

Åtgärdsprojekt – exempel

Saneringsarbete i Oskarshamns hamn

Här listas projekt där förorenade sediment har åtgärdats eller håller på att åtgärdas i Sverige samt vilka metoder som använts eller är planerade. För vissa projekt där webbsidor eller rapporter finns tillgängliga har länkar lagts in. Sammanställningen har gjorts efter sökning av information i Länsstyrelsernas EBH-stödet samt på länsstyrelsers och kommuners webbsidor. Listan innehåller därför […]