SESAM – Sedimentsamverkan mellan myndigheter

För en renare vattenmiljö genom samverkan, ökad kunskap och effektiva åtgärder av förorenade sedimentområden

Myndighetssamverkan  Förorenade sediment startade 2013 och involverar för närvarande Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut. Utgångspunkten för arbetet är gemensamt framtagna visioner, mål och färdplaner för arbetet med förorenade sediment. Samverkansarbetet pågår kontinuerligt, och med hjälp av två så kallade Miljmålsrådsåtgärder (MMRÅ1 och 2) och ett regeringsuppdrag (RUFS) har samverkansarbetet intensifierats. Från 2023 går vår myndighetssamverkan under namnet SESAM. 

Tillsammans är vårt ledord!

Vattenmiljön bryr sig inte om vem som ansvarar för vad inom olika myndigheter.  Vårt fokus inom Myndighetssamverkan Förorenade Sediment är att med våra samlade kunskaper, resurser och ansträngningar kunskaper, resurser och ansträngningar förbättra förutsättningarna för att nå en miljö med friska sediment.   

Tillsammans är såklart större än samverkan mellan myndigheter. Det SESAM kan bidra med är att skapa bra förutsättningar att utreda och åtgärda förorenade sediment. Många individer och aktörer även utanför SESAM är viktiga i detta arbete. För att vidga samverkan driver SESAM Branschforum Sediment.  Du som vill ha information, bidra med synpunkter eller delta i användarråd anmäler dig till Branschforum Sediment här. På samma sida publiceras också våra informationsutskick

Gemensamma målbilder och färdplaner

Tillsammans har vi inom ramen för Miljömålsrådsåtgärd 2 och regeringsuppdraget RUFS tagit fram myndighetsgemensamma målbilder. I gemensamma färdplaner för våra fem arbetsområden kommer vi överens om viktiga aktiviteter för att ta oss mot dessa mål.  Målbilderna för 2027 beskrivs nedan. 

 

Våra målbilder fram till och med 2027

Samverkan

Vi har ett tydligt uppdrag samt resurser att tillsammans arbeta för att nå uppsatta mål i färdplanerna. Genom effektiv samverkan är vi pådrivande och skapar förutsättningar så att förorenade sediment år 2050 är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön.

Forskning och utveckling

Genomförda forskningsinsatser har bidragit till bättre utredningar, effektivare och mer hållbara åtgärder och motiverar ytterligare satsningar i paritet med vikten av rena sediment och problemets omfattning.

Vägledning och stöd

Vägledningar och stöd i arbetet med bedömningar, prioriteringar, utredningar och åtgärder finns tillgängliga och är uppdaterade. Ansvariga myndigheter arbetar samordnat och i dialog med handläggare och sakägare.

Nationell överblick

Effektiva åtgärder genomförs eftersom det finns god nationell överblick och kunskap om förorenade sedimentområdens utbredning och allvarlighet.

Utredning och åtgärder av förorenade sedimentområden

Utredningar och undersökningar av prioriterade sedimentområden utförs systematiskt. Kunskapsnivån höjs med pilotprojekt och erfarenhetsåterföring. Ett pågående effektivt åtgärdsarbete bidrar till en förbättrad vattenmiljö.