Miljömålsrådsåtgärd 1 och 2

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Inom myndighetssamverkan om förorenade sediment har två så kallade Miljömålsrådsåtgärder formulerats (MMRÅ1 och 2 ), varav MMRÅ1 är slutfört och MMRÅ2 pågår till och med 2022. Vissa av de behov som lyfts fram inom MMRÅ1 togs även upp av den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 (FU19), vilket sedan blev underlag till regeringsuppdraget RUFS. 

MMRÅ 1 ”Förorenade sediment – samverkan för kunskap och prioritering av åtgärder”.

Åtgärden genomfördes under 2017–2018 av representanter från
Sveriges geologiska undersökning (SGU, drivansvarig myndighet), Naturvårdsverket (NV), Havs- och vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelserna samt Statens geotekniska institut (SGI). Det över gripande syftet med arbetet var att ta fram en gemensam kunskapsbild över dagens situation samt
identifiera samhällets behov kring hur föroreningar på havs- och sjöbottnar i Sverige idag bör hanteras.

Målbilder för 2022 och färdplaner för perioden 2018-2022 har utvecklats: 

Samverkan, Målbild 2022

Den effektiva samverkan inom och mellan berörda myndigheter och med andra aktörer, nationellt och internationellt, ger synergieffekter i arbetet och bidrar till en gemensam bild över problematiken och en gemensam plan för hur den bör hanteras. Genom samverkan hanterar vi målkonflikter, undviker dubbelarbete och ger tydliga riktlinjer och vägledningar. Vår samverkan bidrar till att vi snabbare och effektivare når miljömålen.

Forskning och utveckling, Målbild 2022

Den nationella forskningen inom förorenade sediment är omfattande, behovsgrundad och tillämpbar. Forskningen fyller successivt i de kunskapsluckor som identifieras, resultaten sprids och implementeras kontinuerligt i vägledningar och vid genomförande av utredningar och åtgärder. Att nya tekniker och arbetssätt utvecklas, prövas och utvärderas löpande bidrar till ändamålsenliga utredningar och resurseffektiva åtgärder av förorenade sedimentområden.

Policy, vägledning och stöd - Målbild 2022

Ansvariga myndigheter tar fram enhetliga vägledningar och policyer utifrån rådande kunskapsläge inom området. Vägledning, stöd och information är lättillgänglig för intressenterna. Handläggare och sakägare får därmed ett fullgott stöd i arbetet med utredningar och åtgärder utifrån respektive regelverk och ansvarsområde.

Nationell överblick - Målbild 2022

Vår goda överblick över och kunskap om förorenade sedimentområdens utbredning och allvarlighet möjliggör att effektiva åtgärder kan vidtas. 

Utredning och åtgärder - Målbild 2022

De genomförda utredningarna och åtgärderna av förorenade sedimentområden har bidragit till förbättrad vattenmiljö. Dessutom har det lett till ett effektivare utredningsarbete och ett ökat antal åtgärdade sedimentområden samt även höjt kunskapsnivån. 

MMRÅ 2 - Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser - för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment

Inom ramen för MMRÅ2 ”Myndighetsnätverk och gemensamma arbetsinsatser – för ökad samverkan, kunskap och ett effektivare åtgärdsarbete med förorenade sediment”  fick Myndighetsnätverket i uppdrag att arbeta vidare med att förverkliga den färdplan som utarbetats inom MMRÅ1. Målet med åtgärden är att öka kunskapen om förorenade sediment samt fungera som en injektion för att snabba på samt underlätta arbetet med förorenade sediment.  Parallellt med MMRÅ 2 fick myndighetsnätverket också ett regeringsuppdrag (RUFS) som täcker delar av färdplanen och som utförts parallellt.

MMRÅ2 redovisas i januari 2023. 

Visar rapportens framsida
Slutrapport för Miljömålsrådsåtgärd 1 - Klicka på bilden för att ladda ner rapporten