Myndighetssamverkan Förorenade sediment

För en renare vattenmiljö genom samverkan, ökad kunskap och effektiva åtgärder av förorenade sedimentområden

Myndighetssamverkan  Förorenade sediment startade 2013 och involverar för närvarande Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Statens geotekniska institut. Utgångspunkten för arbetet är gemensamt framtagna visioner, mål och färdplaner för arbetet med förorenade sediment. Samverkansarbetet pågår kontinuerligt, och med hjälp av två så kallade Miljmålsrådsåtgärder (MMRÅ1 och 2) och ett regeringsuppdrag (RUFS) har samverkansarbetet intensifierats. 

"Tillsammans" är vårt ledord!

Vattenmiljön bryr sig inte om vem som ansvarar för vad inom olika myndigheter.  Vårt fokus inom Myndighetssamverkan Förorenade Sediment är att med gemensamma kunskaper, resurser och ansträngningar förbättra förutsättningarna att nå en miljö med friska sediment.  

“Tillsammans” är såklart större än samverkan myndigheter. Det myndighetssamverkan kan bidra med är att försöka åstadkomma så bra förutsättningar som möjligt att utreda och åtgärda förorenade sediment. Många individer och aktörer kommer att bidra i detta arbete. Ett av verktygen för att underlätta en bred samverkan är det nya branschnätverket.  Du som vill ha information eller kanske bidra genom att ge synpunkter, delta i användarråd med mera anmäl dig gärna till vårt branschnätverk! 

Gemensamma målbilder och färdplaner

Tillsammans har vi inom ramen för en Miljömålsrådsåtgärd 1 tagit fram myndighetsgemensamma målbilder som gäller fram till och med 2022. I gemensamma färdplaner för fem arbetsområden har vi sedan kommit överens om viktiga aktiviteter som vi bedömt som viktiga för att ta oss mot dessa mål. Ett antal av aktiviteterna genomförs inom ramen för regeringsuppdraget RUFS.

Under 2022 kommer vi att genomföra ett nytt målarbete med sikte på målbilder för 2027, och aktiviteter i våra färdplaner för respektive år på vägen dit. 

Våra målbilder fram till och med 2022

Samverkan

Den effektiva samverkan inom och mellan berörda myndigheter och med andra aktörer, nationellt och internationellt, ger synergieffekter i arbetet och bidrar till en gemensam bild över problematiken och en gemensam plan för hur den bör hanteras. Genom samverkan hanterar vi målkonflikter, undviker dubbelarbete och ger tydliga riktlinjer och vägledningar. Vår samverkan bidrar till att vi snabbare och effektivare når miljömålen. 

Forskning och utveckling

Den nationella forskningen inom förorenade sediment är omfattande, behovsgrundad och tillämpbar. Forskningen fyller successivt de kunskapsluckor som identifieras, resultaten sprids och implementeras kontinuerligt i vägledningar och vid genomförande av utredningar och åtgärder. Att nya tekniker och arbetssätt utvecklas, prövas och utvärderas löpande bidrar till ändamålsenliga utredningar och resurseffektiva åtgärder av förorenade sedimentområden. Vår internationella forskningssamverkan ger synergieffekter kapacitetsmässigt och ekonomiskt och mervärden för den gränsöverskridande vattenmiljön.

Policy, vägledning och stöd

Ansvariga myndigheter tar fram enhetliga vägledningar och policyer utifrån rådande kunskapsläge inom området. Vägledning, stöd och information är lättillgänglig för intressenterna. Handläggare och sakägare får därmed ett fullgott stöd i arbetet med utredningar och åtgärder utifrån respektive regelverk och ansvarsområde. 

Nationell överblick

Vår goda överblick över och kunskap om förorenade sedimentområdens utbredning och allvarlighet möjliggör att effektiva åtgärder kan vidtas. 

Utredning och åtgärder av förorenade sedimentområden

De genomförda utredningarna och åtgärderna av förorenade sedimentområden har bidragit till förbättrad vattenmiljö. Dessutom har det lett till ett effektivare utredningsarbete och ett ökat antal åtgärdade sedimentområden samt även höjt kunskapsnivån. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.